Diensten: Incassobesluit

Machtiging aan de bestuurder voor het treffen van (rechts) maatregelen bij achterstand in betalingen van leden.
Conform het bepaalde in de splitsingsakte en het reglement van splitsing van eigendom verzoekt de voorzitter machtiging van de vergadering om (rechts)maatregelen te mogen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Eén en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.
N.B. Bij incasso- en gerechtsprocedures komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het nalatige lid.


Van der Zeeuw VvE Management 2014