Diensten: Financieel-Administratief beheer

Indien binnen uw VvE de bestuurderswerkzaamheden door een daartoe gemandateerd bestuur, of gemandateerde eigenaar in eigen beheer worden verricht, kunt u er ook voor kiezen alleen gebruik te maken van het financieel-administratief pakket. Van
der Zeeuw VvE Management zal dan alleen de financiële administratie voeren.

De module financieel-administratief beheer biedt de navolgende diensten aan:

• Het beheren van de op naam van de vereniging gestelde betaal- en/of spaarrekeningen.
• Het administreren en verwerken van mutaties in het eigenaarsregister
• Het opmaken van een eindafrekening bij eigendomsoverdracht van een appartement waarvoor bij de verkopende partij een vast bedrag in rekening wordt gebracht.
• Het verstrekken van verenigingsinformatie aan nieuwe eigenaars
• Het incasseren en administreren van de door eigenaars verschuldigde maandelijkse servicebijdrage en/ of andere financiële verplichtingen betreffende de vereniging.
• Het hanteren van het jaarlijks door de ledenvergadering vastgestelde en goedgekeurde incassobesluit.
• Het verzorgen van correspondentie met betrekking tot financiële en administratieve zaken aangaande de vereniging.
• Het betalen van facturen eventueel na goedkeuring van het bestuur en/ of de kascommissie.
• Het maandelijks overmaken van reservegelden naar een spaarrekening.
• Het opmaken en versturen van de balans en het exploitatieoverzicht over het afgelopen boekjaar.
• Het jaarlijks eenmalig opstellen van een concept-begroting ten behoeve van de voorzitter en/ of bestuurder van de vereniging.
• Het jaarlijks ter goedkeuring aan de kascommissie voorleggen van de opgestelde jaarstukken.
• Het rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn archiveren van de stukken van de vereniging.

Ter aanvulling op het Financieel-administratief pakket kan door Van der Zeeuw VvE Management indien gewenst een aantal aanvullende diensten worden aangeboden tegen een vastgesteld uurtarief en berekend tegen de daadwerkelijk gemaakte uren. Een uren overzichtsstaat zal worden opgenomen in de administratie waardoor het voor de vereniging altijd duidelijk is hoe deze kosten zijn opgebouwd.

De volgende aanvullende diensten kunnen worden geleverd:

• Het verzenden van de uitnodigingen inclusief vergaderstukken.
• Het voorbereiden en voorzitten van de vergadering.
• Het bijwonen en notuleren van de vergadering.
• Het verzorgen van verzending van de notulen.
• Het uitwerken van de notulen.
• Het adviseren van de vereniging aangaande bestuurlijke aangelegenheden.
• Het desgewenst tussentijds verstrekken van financiële informatie aan het bestuur, de voorzitter, een commissie of de gehele vereniging.

Op deze taakomschrijving zijn de algemene voorwaarden van toepassing.